Bezplatné doručenie kuriérom pre objednávky nad 60€.
 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47834803, DIČ: 2024122914, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99975/B, (ďalej len „RMS“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.zahradnyobchod.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov RMS, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

RMS je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Kontakt pre otázky týkajúce sa osobných údajov a ich spracovania:

RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 38 106 046
E-mail: osobneudaje@retailmedia.sk

Čo sú osobné údaje a aké informácie využívame a spracovávame

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo.

RMS spracováva osobné údaje o zákazníkoch a používateľoch, ktoré sami poskytnú pri registrácii zákazníckeho účtu na webových stránkach alebo pri vytvorení objednávky.

V evidencii objednávok spracovávame osobné údaje zákazníkov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa a platobné údaje. Uvedenie týchto osobných údajov je potrebné pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy.

V evidencii používateľov spracovávame osobné údaje v rozsahu, v akom sú nám poskytnuté pri registrácii či úprave profilu zákazníckeho účtu, pri vytvorení objednávky či pri prepojení vášho účtu so sociálnymi sieťami. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte RMS prístup k verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a e-mailovej adrese, menu a priezvisku, profilovému obrázku, vekovej kategórii, údaji o pohlaví a ďalším verejným informáciám podľa vášho nastavenia.

Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva RMS informácie o tovare, ktorý zákazníci nakúpili. Ak ste si v prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava RMS údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch ako aj ďalšej aktivite na webových stránkach.

Nakladanie s osobnými údajmi prebieha v RMS v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti RMS. Prístup k osobným údajom majú len poverené osoby, pre ktoré je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto údajom je chránený heslom a firewallom.

Účel spracovávania osobných údajov

Meno, priezvisko, adresu bydliska, telefón a e-mail využívame pre vybavenie objednávky a plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Spracovanie údajov tu zahŕňa zaevidovanie objednávky, jej spracovanie, úhradu kúpnej ceny a dodania tovaru.

Pre ponuku produktov zákazníkom RMS formou obchodných oznámení využíva RMS e-mailovú adresu. Ide tu o ponuku produktov, súvisiacich s tovarom, ktoré v RMS zakúpili, v súvislosti s realizáciou oprávnených záujmov RMS. RMS nevyžaduje súhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, kliknutím na odkaz umiestnený v každom takomto obchodnom oznámení alebo v nastavení zákazníckeho účtu.

Pre ponuku produktov a propagáciu RMS formou obchodných oznámení využíva RMS predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha len na základe dobrovoľného súhlasu, poskytnutého RMS. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke RMS alebo neskôr v nastaveniach v rámci zákazníckeho účtu. Registráciu zákazníckeho účtu môžu vykonať osoby staršie ako 18 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastaveniach zákazníckeho účtu.

Za účelom cielenia reklamy spracováva RMS cookies údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch ako aj ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie týchto údajov je rovnako možné len na základe vášho súhlasu s používaním cookies, ktorého udelenie je dobrovoľné. Pomáhajú lepšie cieliť reklamu a prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás resp. väčšinu návštevníkov stránky zaujíma.

Ako udelený súhlas odvolať a zrušiť zasielanie obchodných oznámení

Pokiaľ ide o zasielanie obchodných oznámení, súhlas s ich zasielaním môžu užívatelia a zákazníci kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v päte každého obchodného oznámenia. Odvolať ho je možné aj na e-mailovej adrese osobneudaje@retailmedia.sk ako aj prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

V prípade cookies, ak sa rozhodnete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, nastavenia môžete zmeniť priamo vo svojom prehliadači.

Komu poskytujeme osobné a iné údaje?

RMS využíva poskytnuté osobné údaje pre svoje interné potreby z dôvodov, definovaných vyššie. Využívajú ich zamestnanci RMS, títo sú zaviazaní mlčanlivosťou, a to nielen počas trvania pracovného pomeru s RMS ale aj po jeho ukončení.
RMS zároveň poveruje spracovaním osobných údajov aj ďalšie subjekty, pričom im odovzdáva iba tie údaje, ktoré potrebujú pre zabezpečenie svojich služieb a pokiaľ je so spracovaním vyžadovaný súhlas používateľov resp. zákazníkov RMS, sú im odovzdané len v prípade, že títo svoj súhlas s odovzdaním údajov udelili
Subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť RMS sú:
• Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (prepravné služby)
• Zásielkovňa s. r. o. (prepravné služby)
• Slovenská pošta, a.s. (prepravné služby)
• KROS a. s. (fakturačné služby)
• Facebook, Inc. (on-line marketing)
• Google LLC (on-line marketing)
• The Rocket Science Group, LLC (newsletter)
• Ing. Magdaléna Špaldová, CSc. (účtovné služby)

Doba spracovávania osobných údajov

RMS spracováva osobné údaje počas celej doby plnenia záväzkov z kúpnej zmluvy vyplývajúcich.

Obchodné oznámenia sú zasielané počas doby súhlasu s ich zasielaním, než dôjde k odhláseniu z ich odberu, resp. vzneseniu námietky proti takémuto spracovaniu osobných údajov.
Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva RMS po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti takémuto spracovaniu údajov.

Doba, počas ktorej bude správca vaše osobné údaje uchovávať, je 10 rokov.

Práva v súvislosti so spracovávaním a ochranou osobných údajov

Užívateľ / zákazník sa môže obrátiť na spoločnosť RMS a požadovať:
• informácie ohľadom osobných údajov, ktoré RMS spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o subjektoch, ktorí spracúvajú osobné údaje mimo RMS
• prístup k údajom, ktoré poskytli RMS, či už v priebehu registrácie do zákazníckeho účtu alebo pri vytvorení objednávky
• opravu osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné
• vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu, ak sa domnievate, že RMS spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi
• výmaz osobných údajov alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné pre plnenie povinností z kúpnej zmluvy alebo ak už nemá RMS zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, prípadne keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte
• vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov v rámci zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, kedy RMS okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že by mohli nastať pochybnosti ohľadom plnenia povinností v súvislosti so spracovaním osobných údajov užívateľov a zákazníkov, odporúčame obrátiť sa prednostne na kontaktné údaje uvedené v týchto zásadách. V prípade, že by nemalo prísť k vyriešeniu danej situácie, užívatelia a zákazníci majú právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, a to na adrese sídla úradu Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mailovú adresu ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 02.11.2020.

V Bratislave, dňa 28.10.2020

RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o.


 

Súvisiace dokumenty

 

 

 

Moment…
  • Žiadne produkty v košíku.