Bezplatné doručenie kuriérom pre objednávky nad 60€.

 

Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.zahradnyobchod.sk. Upravujú rozsah práv a povinností , ktoré vznikajú medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) a kupujúcim (zákazník) v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej na diaľku v internetovom obchode www.zahradnyobchod.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito „OP“ sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, vzťahy, ktoré neupravujú tieto „OP“, sa riadia Obchodným zákonníkom (č.513/1991 Zb.) v znení novelizácie.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu www.zahradnyobchod.sk. Obchodné podmienky sú zverejnené v internetovom obchode na nasledovnom odkaze: https://www.zahradnyobchod.sk/obchodne-podmienky/.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47834803
DIČ: 2024122914
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99975/B
www.retailmedia.sk
e-mail: info@retailmedia.sk
tel.: +421 2 3810 6046
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

2. Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ak zákazník prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného cez e-shop predávajúceho, vyberie si tovar čo do akosti, veľkosti a množstva, vloží ho do nákupného košíka a z ponúkaných možností zvolí spôsob dopravy a platby. Kupujúci následne do objednávky vyplní kontaktné údaje označené ako povinné a celý nákupný proces zavŕši odoslaním objednávky predávajúcemu. Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky skontrolovať správnosť údajov uvedených v objednávke. Objednávka sa považuje za odoslanú kliknutím na políčko „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Všetky takéto objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.zahradnyobchod.sk sa považujú za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito „OP“,  že im porozumel, a že s nimi súhlasí. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu. Momentom zaplatenia kúpnej ceny a prebraním tovaru prechádza vlastnícke právo na kupujúceho.

Ak zákazník prejaví záujem o kúpu tovaru, pri ktorom je namiesto odkazu „Vložiť tovar do košíka“ uvedený odkaz do e-shopu tretej strany, proces objednania tovaru, uzatvorenia kúpnej zmluvy ako aj práva a povinnosti z tohto vzťahu vyplývajúce, sa riadi obchodnými podmienkami predmetnej tretej strany.

3. Zrušenie alebo neakceptovanie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov už prijatú objednávku neakceptovať, najmä ak tovar, ktorý je predmetom prijatej objednávky, nemá k dispozícii na sklade alebo ho nedokáže obstarať v požadovanom množstve, kvalite, cene resp. termíne. O zrušení alebo neakceptovaní objednávky bude prevádzkovateľ zákazníka informovať e-mailom, ústne alebo písomne, s uvedením dôvodu. Takáto objednávka sa ruší a nie je pre zmluvné strany záväznou. V prípade, ak kupujúci platbu za takýto tovar zo stornovanej objednávky už zrealizoval, predávajúci je povinný platbu v plnej výške vrátiť späť na účet kupujúceho.

4. Cena, spôsob platby a zľavové kódy 

Kúpna cena tovaru je v internetovom obchode predávajúceho vždy uvedená ako konečná cena vrátane DPH. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru, tieto je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s kúpnou cenou tovaru. Informácie o cenách za dopravu sú v objednávkovom formulári uvedené samostatne.

Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedených vo formulári objednávky:

 1. Bezhotovostne platobnou kartou on-line
 2. Bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa e-shopu
 3. Prostredníctvom služby PayPal
 4. Na dobierku pri prevzatí tovaru – platbou v hotovosti alebo platobnou kartou, pokiaľ platbu kartou zmluvný partner predávajúceho umožňuje

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť možnosti spôsobu platby. Aktuálne spôsoby platby sú vždy uvedené v objednávkovom formulári na webových stránkach internetového obchodu.

V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena vrátane nákladov na dopravu splatná do 7 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky predávajúcemu. Počas tejto doby je objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho. Kupujúci sumu uhradí na bankový účet predávajúceho, pričom uvedie správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky. Predávajúci upresní kupujúcemu číslo objednávky ako aj číslo bankového účtu predávajúceho v potvrdzovacom e-maili, ktorý odosiela po prijatí objednávky od kupujúceho. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu je v prípade bezhotovostnej platby splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena, teda cena tovaru vrátane nákladov na dopravu tovaru k zákazníkovi a poplatku za dobierku, splatná pri prevzatí tovaru od prepravcu. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude sa toto konanie považovať za porušenie OP a kúpnej zmluvy.

Pri platbe platobnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal bude kupujúci po odoslaní objednávky automaticky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde kupujúci vyplní potrebné údaje, resp. prihlási sa k svojmu PayPal účtu. Po overení všetkých údajov sa finančné prostriedky odrátajú z bankového účtu kupujúceho v prospech bankového účtu predávajúceho.

Ak v rámci OP nie je uvedené inak, kúpna cena vrátane súvisiacich nákladov uvedených v objednávke odoslanej kupujúcemu sa považuje za uhradenú dňom ich riadneho pripísania na bankový účet predávajúceho. V prípade, že predávajúci nedostane platbu najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho, dôjde automaticky k jej stornovaniu a predávajúci uvoľní tovar z rezervácie.

Zľavový kód ako aj darčekový poukaz, vydaný prevádzkovateľom e-shopu si kupujúci môže uplatniť v internetovom obchode jeho zadaním po otvorení nákupného košíka so zvoleným tovarom. Ak nie je uvedené inak, platí, že:

 • Zľavu z ceny tovaru nie je možné uplatniť 2 a viackrát
 • Zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať
 • Zľavu z ceny nie je možné uplatniť na tovar vo výpredaji
 • Zľavu z ceny nie je možné uplatniť na náklady na dopravu tovaru kupujúcemu

V prípade, že má zľavový kód / darčekový poukaz obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený pri objednávke tovaru uplatniť ho najneskôr v posledný deň platnosti.

Zľavový kód ani darčekovú poukážku nie je možné vymeniť u predávajúceho za peniaze.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar, na kúpu ktorého si uplatnil zľavový kód prípadne darčekový poukaz, má kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú predávajúci od kupujúceho skutočne prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu, nemá kupujúci nárok na doplatenie hodnoty vyplývajúcej z darčekového poukazu ani na nový darčekový poukaz v rozsahu nevyčerpaného zvyšku hodnoty z pôvodne uplatneného darčekového poukazu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v internetovom obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vydávať zľavové kódy, darčekové poukazy a vyhlasovať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takýmito zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce z odoslanej objednávky či uzatvorenej kúpnej zmluvy.

5. Dodacie podmienky

Predávajúci je v zmysle kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v záväznej objednávke a kupujúci je povinný takto dodaný tovar v uvedenom mieste prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

Doprava tovaru môže byť uskutočnená najmä niektorým z nasledovných spôsobov, ak z objednávky nevyplýva inak:

a) Kuriérom, ktorý má s predávajúcim v čase uskutočnenia objednávky tovaru uzavretý zmluvný vzťah, na adresu, ktorú kupujúci uviedol v záväznej objednávke

b) Dopravou na adresu Zásielkovne, ktorú si kupujúci zvolil v záväznej objednávke

Ceny dopravy závisia od aktuálneho sadzobníka spoločnosti, ktorá na základe zmluvného vzťahu s predávajúcim zabezpečuje dopravu tovaru kupujúcemu. Platné ceny dodania tovaru sú vždy uvedené v objednávkovom formulári internetového obchodu predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť možnosti spôsobu dodania. Aktuálne spôsoby dodania tovaru spolu s platnými cenami za dodanie sú vždy uvedené v objednávkovom formulári na webových stránkach internetového obchodu.

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky kupujúcemu zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote. Dodávky tovaru, potvrdené zo strany predávajúceho, budú realizované podľa možností predávajúceho, obvykle do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, že je pri tovare v internetovom obchode predávajúceho uvedené označenie „Dostupné u nášho dodávateľa“, dodacia lehota je obvykle 28 – 72 dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu z dôvodu vyššej moci alebo v prípadoch, kedy z objektívnych príčin nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote. V prípade predĺženia dodacej lehoty informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu kupujúceho alebo prostredníctvom SMS správy. Kupujúci má v tomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade u dodávateľa alebo nebude možné dodať ho v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že kupujúci uhradil sumu uvedenú v predmetnej kúpnej zmluve vopred, predávajúci je povinný  vrátiť zaplatenú sumu v plnej výške, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k odstúpeniu od kúpnej zmluvy prišlo.

Predávajúci je rovnako oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní.

Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v záväznej objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Lehota na prevzatie tovaru je v prípade dodania do pobočky Zásielkovne 4 kalendárne dni odo dňa oznámenia kupujúcemu, že v zvolenom mieste Zásielkovne je tovar pripravený na odber. Zásielkovňa o tom kupujúceho upovedomí obvykle e-mailom a sms správou. V prípade dodania kuriérskou spoločnosťou je lehota na prevzatie tovaru v deň, ktorý kuriér oznámi ako deň doručenia zásielky, pokiaľ sa kupujúci s kuriérskou spoločnosťou nedohodne inak.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať, či obal nie je porušený. V prípade, žle bude obal porušený, kupujúci je povinný neodkladne to oznámiť  prepravcovi a trvať na zaznamenaní tejto skutočnosti. Ak by porušenie obalu naznačovalo neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí takúto zásielku od prepravcu prevziať.  Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci objednaný tovar bol neporušený.

Súčasťou zásielky s tovarom je aj daňový doklad o kúpe – faktúra, pričom platí, že tento doklad môže predávajúci vystaviť a zaslať kupujúcemu aj na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke, s čím kupujúci súhlasí. K doručovanému tovaru je zároveň priložený aj formulár pre vrátenie tovaru.

6. Záruka, reklamácia a vrátenie tovaru

Záručná doba

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou a je bez vád. Je povinný dodať kupujúcemu tovar v kvalite, vyhotovení a množstve, ktoré je stanovené v kúpnej zmluve. Záručná doba je 24 mesiacov. Vzťahuje sa na výrobné chyby. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci prevzal tovar od predávajúceho, resp. od prepravcu.

Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na tovare vady, kupujúci podá reklamáciu zistenej vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Kupujúci si v rámci záručnej doby môže uplatniť nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny, prípadne pokiaľ nie je možné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, môže si uplatniť nárok na dodanie nového tovaru resp. jeho súčasti bez vád.

V prípade, že oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho, pokiaľ sa preukáže, že kupujúci o vade tovaru pred jeho prevzatím vedel alebo ju sám spôsobil.

Pokiaľ ide o tovar predávaný za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Reklamácia a vrátenie tovaru

Právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru kupujúci uplatní bez zbytočného odkladu u predávajúceho, pričom proces reklamácie je nasledovný:

 • Kupujúci si stiahne reklamačný formulár na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho a vyplní všetky požadované údaje, vrátane popisu reklamovanej vady
 • Reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe pošle ako balíkovú zásielku na adresu: RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., Biznis Centrum LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. Na balíku uvedie poznámku „REKLAMÁCIA“. Pre prípad možnej straty zásielky a možnosť preukázania dokladu o zaslaní zásielky predávajúci odporúča zaslať reklamovaný tovar ako doporučenú zásielku. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby neprišlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
 • Predávajúci potvrdí prijatie tovaru na reklamáciu kupujúcemu e-mailom
 • Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa uplatnenia/oznámenia reklamácie.
 • Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa doručenia zásielky na adresu predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar
 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie.
 • Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru počas záručnej doby a požadovať od predávajúceho: odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady, resp. dodaním chýbajúcej časti tovaru, bezplatné odstránenie vady opravou, primeranú zľavu z kúpnej ceny, vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

V prípade, že sa odstrániteľná vada vyskytne po oprave opakovane (tretia reklamácia rovnakej závady) alebo ak má tovar väčší počet vád (najmenej tri súčasne), môže kupujúci uplatniť svoje právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebovania tovaru alebo nedodržania návodu na použitie.

V prípade, že predávajúci odmietne vadu na tovare odstrániť, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný tovar si vyzdvihnúť.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave reklamácie podľa jeho požiadavky e-mailom alebo SMS správou.

V prípade oprávnenej reklamácie prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • Písomne na adresu prevádzkovateľa e-shopu: RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., Biznis Centrum LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
 • E-mailom na adresu objednavky@zahradnyobchod.sk

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru dodaného v zmysle kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internetový obchod predávajúceho, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Právo odstúpiť od zmluvy má spotrebiteľ aj pred začatím plynutia 14 dňovej lehoty, a to v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar spotrebiteľovi najneskôr v dodacej lehote, uvedenej v článku 5 týchto OP. 

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu aj v prípadoch oprávnenej reklamácie vád na tovare, definovaných v článku 6 týchto OP.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie v zmysle týchto OP. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy môžete stiahnuť TU.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, kúpna zmluva sa ruší od počiatku, s výnimkou nároku predávajúceho na úhradu nákladov na vrátenie tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru je spotrebiteľ povinný v uvedenej lehote odoslať tovar späť predávajúcemu alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné odoslať späť predávajúcemu alebo ho odovzdať na adresu: RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., Biznis Centrum LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Ak sa tovar bude posielať späť, tovar je možné odovzdať na prepravu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci vráti tovar predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Nárok na náhradu škody, ako aj na úhradu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny (plnenia), ktorú spotrebiteľ predávajúcemu uhradil, pričom s uvedeným postupom spotrebiteľ vyjadruje súhlas.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe predmetnej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri platbe kúpnej ceny za tovar v zmysle objednávky, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodli na inom spôsobe vrátenia plnenia. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru po odoslaní tovaru zo strany spotrebiteľa a pred doručením predávajúcemu, preto predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ zasielal tovar prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený najmenej v hodnote kúpnej ceny tovaru. Vrátené zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prijaté.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 • Predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze
 • Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene alebo v rozpore s platnou právnou úpravou a týchto OP a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, nebude takýto tovar predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho prijatý a následne uskladnený v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka na náklady spotrebiteľa.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:

a) Kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane všetkých poplatkov, uvedených v odoslanej objednávke, doručenej predávajúcemu riadne a/alebo včas

b) Kupujúci opakovane neprevezme objednaný tovar od predávajúceho riadne a/alebo včas

c) Ak kupujúci použije kód z darčekového poukazu alebo zľavový kód v rozpore s pravidlami predávajúceho na jeho použitie alebo v rozpore s týmito OP

Dôvody na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa OP sa považujú za podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

V prípade, že predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, kúpna zmluva sa zrušuje od počiatku.

Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom, kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy podnikateľovi, pričom obdobne to platí aj v prípade, ak od kúpnej zmluvy odstúpi podnikateľ.

9. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom

Podnikateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar podnikateľovi najneskôr v dodacej lehote definovanej v rámci týchto OP.

Podnikateľ oznámi odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu obvykle písomne alebo e-mailom.

Akékoľvek náklady spojené s vrátením tovaru podnikateľom predávajúcemu po odstúpení od kúpnej zmluvy, znáša podnikateľ.

10. Zriadenie zákazníckeho účtu

Predávajúci umožňuje kupujúcemu zriadenie zákazníckeho účtu z dôvodu jednoduchšieho nákupu. Kupujúci je povinný uviesť pri registrácii zákazníckeho účtu pravdivé, aktuálne a presné údaje, pričom o zmene týchto údajov je povinný bezodkladne informovať predávajúceho.

Kupujúci s registrovaným zákazníckym účtom je informovaný o zmenách v obchodných podmienkach prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci je kedykoľvek oprávnený zrušiť tento registrovaný zákaznícky účet prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu.

Registráciu zákazníckeho účtu na webovej stránke môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov. Urobiť objednávku v internetovom obchode je dovolené iba osobám starším ako 18 rokov.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť, čo sa týka informácií potrebných pre prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nesmie umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Kupujúci môže realizovať objednávky tovaru aj bez registrácie do zákazníckeho účtu.

11. Riešenie sporov

V prípade, ak predávajúci a kupujúci nevyriešia spor vzniknutý v súvislosti s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy vzájomnou dohodou, zmluvné strany sa dohodli že na prejednanie akýchkoľvek sporov súdnou cestou je právomoc daná súdom Slovenskej republiky.

Spotrebiteľ má právo postupovať aj cestou alternatívneho riešenia sporu v zmysle týchto obchodných podmienok.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa písomne alebo e-mailom na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil reklamáciu spotrebiteľa alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa. Za týmto účelom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho voľba obrátiť sa na súd nie je týmto bodom dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom na Bajkalskej ulici 21/A, 827 99 Bratislava 27, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, dostupnom na webovej adrese: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj online platformu alternatívneho riešenia sporov, ktorá sa nachádza na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Orgánom dozoru na ochranu práv spotrebiteľa ako kupujúceho je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

12. Doručovanie

Korešpondencia, ktorú si budú kupujúci a predávajúci podľa kúpnej zmluvy doručovať, sa doručuje ako zásielka adresovaná doporučene, pokiaľ obchodné podmienky neustanovujú inak. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosti druhej zmluvnej strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorá je adresátom zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty alebo kuriéra vráti zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú tým dňom, v ktorom pošta alebo kuriér vykonal jej doručovanie.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti a oznámenia podľa týchto obchodných podmienok si budú prednostne doručovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie, s využitím kontaktov, uvedených v objednávkovom formulári. V takom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia potvrdenia o doručení e-mailu predávajúcemu.

13. Ochrana a spracúvanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo iného používateľa webovej stránky internetového obchodu predávajúceho vrátane podmienok na zasielanie obchodných oznámení sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne znenie je upravené prostredníctvom osobitného dokumentu TU.

14. Používanie cookies

Na webovej stránke internetového obchodu sú používané cookies. Pravidlá ich používania, ako aj spôsob ako ich používanie zakázať, upravuje osobitný dokument. Nachádza sa tu.

15. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu sú chránené autorským právom.

Pre zasielanie prípadných sťažností zriadil predávajúci e-mailovú adresu reklamacie@zahradnyobchod.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti pošle predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

16. Záverečné ustanovenia

Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. Kúpna zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné meniť či dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci má právo vykonávať zmeny obchodných podmienok.  Zmeny a doplnenia musia byť vyhotovené v písomnej forme a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke internetového obchodu.

Obchodné podmienky sú platné pre konkrétnu kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich, ak zo zákona nevyplýva inak.

Ak sa niektoré ustanovenie obchodných podmienok stane v istom rozsahu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné. Predávajúci nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto obchodných podmienkach.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe na strane predávajúceho po dobu 3 rokov od jej vzniku. 

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.11.2020

V Bratislave, dňa 28.10.2020

RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o.

 

 

Moment…
 • Žiadne produkty v košíku.